2007年9月30日日曜日


กล่าวกันว่า สุกาฟ้าอพยพมาจากนครเมาลุงในปี พ.ศ.๑๗๕๘ พร้อมด้วยผู้ติดตามเป็นขุนนางผู้ใหญ่ ๘ คน ไพร่พล ๙๐๐๐ คนรวมสตรีและเด็ก แต่อาจเป็นไปได้ว่าเป็นชายฉกรรจ์ถึงแม้ไม่มีการยืนยัน สุกาฟ้าได้ร่อนเร่ตามท้องถิ่นแห่งภูเขาปาดไก่มาถึง ๑๓ ปี ในระหว่างนั้นได้โจมตีชาวนาคะเป็นครั้งคราว สุกาฟ้าได้มาถึงคามช้างในปี พ.ศ.๑๗๗๑

เพงซาดลาวสุกาฟ้า หาราชธานีที่เหมาะสม
ในปี พ.ศ.๑๗๙๖ ทรงทิ้งสีมาลุกุรีเพื่อไปยังชารายเทโว และมีการเลี้ยงฉลอง สังเวยต่อพระผู้เป็นเจ้าด้วยม้า ๒ ตัว และสวดมนต์ถวายเทวไทใต้ต้นหม่อน

2007年9月29日土曜日

มัวริส วิลค์ส
เซอร์ มัวริส วิลค์ส (Sir Maurice Wilkes) เป็นนักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ชาวอังกฤษ เกิดวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2456 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี-เอก ด้านฟิสิกส์ จากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ทำงานในมหาวิทยาลัยในสถาบันวิจัยทางด้านการคำนวณ ต่อมาถูกเรียกตัวเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่หนึ่งและสองในงานเกี่ยวกับเรดาร์ พอสงครามสงบก็กลับมาทำงานในมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ดังเดิม
พ.ศ. 2488 มัวริสได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้อำนวยการสถาบันวิจัยทางด้านคำนวณ (Mathemetical Laboratory) ซึ่งต่อมาภายหลังสถาบันนี้ได้เปลี่ยนมาเป็น คณะคอมพิวเตอร์ (Computer Laboratory) ของมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ซึ่งเป็นที่แรกในโลกที่เริ่มทำการเรียนการสอนด้านคอมพิวเตอร์ สาเหตุที่คณะคอมพิวเตอร์เป็นอิสระออกมาได้ เพราะสมัยที่เป็นสถาบันวิจัยทางด้านการคำนวณนั้น เป็นแหล่งกำเนิดพื้นฐานของคอมพิวเตอร์พอสมควร (เช่น ทฤษฏีทัวริ่ง, เครื่อง Differential Analyser ของแบบเบจ หรือ ภาษาเครื่องของเอดา) อีกทั้งในยุคของมัวริส สามารถนำทฤษฏีเหล่านี้มาประยุกต์สร้างเครื่องคอมพิวเตอร์แบบเก็บโปรแกรมได้ (stored program computer) คือมีหน่วยความจำ (memory) สำเร็จเป็นเครื่องแรกของโลกชื่อ EDSAC ในปี พ.ศ. 2492
พ.ศ. 2494 มัวริสนำเสนอชุดข้อมูลขนาดเล็ก (microprogram) ให้หน่วยประมวลผลกลาง สามารถนำชุดข้อมูลในหน่วยความจำแบบรอมออกมาให้เรียกใช้ทำงานได้รวดเร็วขึ้นใน EDSAC II และถัดมาก็นำเสนอเครื่อง Titan ซึ่งมีระบบปฏิบัติการแบบแบ่งเวลา (time-sharing) ซึ่งสามารถจำรหัสของผู้ใช้แต่ละคนได้ซึ่งกลายมาเป็นพื้นฐานของการเข้ารหัสในระบบ UNIX (Multi-users Operating System) นอกจากนี้ มัวริสยังมีส่วนในโครงสร้างพื้นฐานของภาษาโปรแกรมระดับสูง เช่นนำเสนอหลักการใช้สัญลักษณ์, Macro, Subroutines และ Libraries ในหนังสือ "Preparation of Programs for Electronic Digital Computers"
พ.ศ. 2499 ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น Fellow ของราชบัณฑิตยสถาน (Royal Society)
พ.ศ. 2510 ได้รับรางวัลทัวริ่ง (Turing Award)
พ.ศ. 2522 นำเสนอ A Swiss data network ซึ่งเป็นการวางระบบเครือข่ายแบบวงแหวน (ring topology network) เพื่อการแชร์อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในเครือข่าย และเริ่มนำออกเผยแพร่ทั่วประเทศอังกฤษ
พ.ศ. 2523 เกษียณอายุการทำงานในขณะที่ดำรงตำแหน่งเป็น อธิการบดีคณะคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์
พ.ศ. 2543 ได้รับการแต่งตั้งเป็นอัศวิน (Knight)
พ.ศ. 2545 ได้รับเชิญให้กลับมาเป็นศาสตราจารย์พิเศษ (Emeritus Professor) ให้คณะคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์

2007年9月28日金曜日

ค.ศ. 417
พุทธศักราช 960 ใกล้เคียงกับ

เมษายน ค.ศ. 417 - มีนาคม ค.ศ. 418
มหาศักราช 339 วันเกิด

2007年9月27日木曜日

สถานที่แสดงปฐมเทศนา
ส่วนหนึ่งของสถานที่แสดงปฐมเทศนา พุทธศาสนา
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
เพื่อความดับทุกข์ · นิพพาน
พระพุทธ · พระธรรม · พระสงฆ์
อิสิปตนมฤคทายวัน (อ่านว่า อิ-สิ-ปะ-ตะ-นะ-มะ-รึ-คะ-ทา-ยะ-วัน) แปลว่า ป่าเป็นที่ให้อภัยแก่เนื้ออันเป็นที่ตกไปแห่งฤษี คือป่าที่ไม่มีภัยแก่สัตว์ซึ่งเป็นที่ชุมนุมของพวกฤษี
อิสิปตนมฤคทายวัน หมายถึงป่าใหญ่ที่อยู่ใกล้เมืองพาราณสี เป็นสวนสัตว์เปิดที่สัตว์ได้รับความคุ้มครอง เทียบได้กับอุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าในปัจจุบัน ซึ่งเป็นที่เหล่าฤษีมาพำนักอาศัยกันจำนวนมาก เป็นที่เหมาะสำหรับนักบวชผู้สละเหย้าเรือนแล้ว
อิสิปตนมฤคทายวัน เป็นสถานที่ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาแก่พระปัญจวัคคีย์ ปัจจุบันเรียกว่า สารนาถ ยังมีพระสถูปใหญ่และซากวัดโบราณปรากฏเป็นหลักฐานอยู่

2007年9月26日水曜日

ไทเหนือ
ที่เรียกว่าชาวไทเหนือนั้นไม่มีอะไรที่แตกต่างกับไทพวกอื่นมากนัก แต่พวกนี้ชอบอยู่สูงมากกว่าไทพวกอื่น และเปลี่ยนที่อยู่บ่อยๆ หญิงไทยเหนือชอบใส่เสื้อเพียงรัดอก และเสื้อสั้น แต่ก็ไม่ใช่ของคุณภาพเลว อาจเป็นไหมหรือแพรก็ได้ ผู้หญิงทำงานเลี้ยงไหมและทอผ้า ย้อมผ้ามาก และรู้จักให้สีกลมกลืนกันดี พวกนี้นับถือพระพุทธศาสนาแต่มีวัดและพระน้อยเต็มที เป็นพวกอ่อนโยนแต่ไม่ชอบการค้า ชอบแต่เพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ ข้อเสียของไทพวกนี้คือติดฝิ่นมาก เพราะได้ตัวอย่างมาจากพวกแม้วและเย้า ซึ่งใกล้ชิดกันเสมอ

2007年9月25日火曜日

พ.ศ. 1661
พุทธศักราช 1661 ใกล้เคียงกับ

เมษายน ค.ศ. 1118 - มีนาคม ค.ศ. 1119
มหาศักราช 1040 วันเกิด

2007年9月24日月曜日


ศาลฎีกา คือ ศาลสูงสุดซึ่งมีอำนาจพิจารณาพิพากษาบรรดาคดีที่อุทธรณ์คำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาค ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยการฎีกา นอกจากนี้ ยังมีอำนาจวินิจฉัยชี้ขาดคดีที่ศาลฎีกามีอำนาจวินิจฉัยได้ตามกฎหมายอื่น
องค์คณะพิจารณาพิพากษาคดีประกอบด้วยผู้พิพากษาอย่างน้อย 3 คน แต่หากคดีใดมีปัญหาสำคัญ ประธานศาลฎีกามีอำนาจสั่งให้นำปัญหาดังกล่าวเข้าสู่การวินิจฉัยโดยที่ประชุมใหญ่ ซึ่งประกอบด้วยผู้พิพากษาศาลฎีกาทุกคนซึ่งอยู่ปฏิบัติหน้าที่ในวันที่มีการจัดประชุมใหญ่ แต่ทั้งนี้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้พิพากษาศาลฎีกาทั้งหมด
ศาลฎีกามีแผนกคดีพิเศษทั้งสิ้น 9 แผนก เพื่อวินิจฉัยชี้ขาดคดีที่อาศัยความชำนาญพิเศษ มีผู้พิพากษาศาลฎีกาประจำแผนก ๆ ละ ประมาณ 10 คน ได้แก่
อาคารศาลฎีกา ตั้งอยู่เลขที่ 6 ถนนราชดำเนินใน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว
แผนกคดีแรงงาน
แผนกคดีภาษีอากร
แผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ
แผนกคดีล้มละลาย
แผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
แผนกคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจ
แผนกคดีสิ่งแวดล้อม
แผนกคดีปกครอง ประธานศาลฎีกา แผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
แผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในศาลฎีกา เป็นแผนกที่จัดตั้งขึ้นใหม่ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 เพื่อพิจารณาพิพากษาคดีผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ได้แก่ นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือข้าราชการการเมืองอื่นซึ่งถูกกล่าวหาว่าร่ำรวยผิดปกติ กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการตามประมวลกฎหมายอาญา หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ หรือทุจริตต่อหน้าที่ตามกฎหมายอื่น รวมทั้งกรณีบุคคลอื่นที่เป็นตัวการ ผู้ใช้ หรือผู้สนับสนุนด้วย
องค์คณะผู้พิพากษาในแผนกนี้ประกอบด้วย ผู้พิพากษาศาลฎีกาจำนวน 9 คน ที่คัดเลือกโดยที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา ขึ้นนั่งพิจารณาคดีเช่นเดียวกับศาลชั้นต้น แต่การพิจารณาคดีจะเป็นระบบไต่สวน ซึ่งแตกต่างจากวิธีพิจารณาที่ใช้ในคดีทั่วไป ศาลมีอำนาจไต่สวนหาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพิ่มเติมได้ตามที่เห็นสมควร ตามวิธีพิจารณาคดีที่บัญญัติไว้ใน พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ. 2542

2007年9月23日日曜日

พ.ศ. 1027
พุทธศักราช 1027 ใกล้เคียงกับ

เมษายน ค.ศ. 484 - มีนาคม ค.ศ. 485
มหาศักราช 406 พ.ศ. 1027 วันเกิด

2007年9月22日土曜日

วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร
วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขง ถนนชยางกูร บ้านธาตุพนม ตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม มีลักษณะเป็นเจดีย์รูปสี่เหลี่ยมจตุรัสก่อด้วยอิฐ กว้างด้านละ 10 เมตรเศษ สูงประมาณ 50 เมตร มีกำแพงล้อมองค์พระธาตุ 4 ชั้น องค์พระธาตุตั้งอยู่บนภูกำพร้า (เนินดินสูงจากพื้นธรรมดาประมาณ 3 เมตร) ภายในบริเวณมีบึงขนาดใหญ่เรียกว่าบึงธาตุพนม ในวันเพ็ญเดือน 3 ถึง แรม 1 ค่ำ เดือน 3 ของทุกปีจะมีงานประจำปีเพื่อเป็นการนมัสการพระธาตุพนม

วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร บ่อน้ำวัดพระธาตุพนม
วัตถุมงคลของ พระธาตุพนม ใช้ทำพระสมเด็จจิตรลดา

2007年9月21日金曜日


ชาวไทยเชื้อสายจีน คือ ชาวจีนที่เกิดในประเทศไทย และ เป็นเชื้อสายของผู้อพยพชาวจีน หรือ ชาวจีนโพ้นทะเล คนไทยเชื้อสายจีน มีประมาณ 8 ล้านคนในประเทศไทย หรือ 14% ของประชากรทั้งประเทศ และยังมีอีกจำนวนมากไม่สามารถนับได้ เพราะที่กลมกลืนกับคนไทยไปแล้วโดยการแต่งงานข้ามเชื้อชาติ
ชาวไทยเชื้อสายจีน ส่วนมากบรรพบุรษจะมาจาก จังหวัดแต้จิ๋ว ในมณฑลกวางตุ้ง ทางตอนใต้ของจีน พูดภาษาแต้จิ๋ว ซึ่งเป็นภาษากลุ่มหมินหนาน รองลงมาคือมาจาก แคะ ฮกเกี้ยน และไหหลำ
ชาวจีนทางตอนใต้ของประเทศจีนมักประกอบอาชีพเกี่ยวกับเกษตรกรรมเป็นหลัก เช่น ทำสวน ทำไร่ ฯลฯ จีนทางตอนใต้เหล่านี้ถือว่าเป็นชาวจีนที่ยากจน ไม่ได้เรียนหนังสือ มีความรู้น้อย ชีวิตที่ประเทศจีนอยู่อย่างลำบากยากจน จึงแสวงหาถิ่นที่อยู่ที่ดีกว่า การอพยพจึงเป็นทางออก และ ย่านเยาวราชเป็นหนึ่งในย่านที่มีคนไทยเชื้อสายจีนอาศัยอยู่มากที่สุด

กลุ่มชาวไทยเชื้อสายจีน
แต้จิ๋ว (潮州 ; Teochew ; ภาษาจีนกลาง: Cháozhōu) เป็นกลุ่มชาวจีนที่มากที่สุด ตั้งถิ่นฐานอยู่ตามพื้นที่รอบๆแม่น้ำเจ้าพระยา ได้มาที่สยามตั้งแต่ยุคกรุงศรีอยุธยาแล้ว โดยมาจาก มณฑลฝูเจี้ยน และ มณฑลกวางตุ้ง ส่วนมากจะทำการค้าทางด้าน การเงิน ร้านขายข้าว และ ยา มีบางส่วนที่ทำงานให้กับภาครัฐ ในสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พ่อค้าจีนแต้จิ๋วจำนวนมากได้รับสิทธิพิเศษ ชาวจีนกลุ่มนี้จึงเรียกว่า จีนหลวง(Royal Chinese) สาเหตุเนื่องจาก สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ทรงมีเชื้อสายแต้จิ๋วเช่นกัน และในช่วงกรุงรัตนโกสินทร์ชาวแต้จิ๋วจึงอยู่ที่สำเพ็ง และเยาวราช

แต้จิ๋ว
แคะ (客家 ; Hakka ; ภาษาจีนกลาง: kèjiā) เป็นกลุ่มชาวจีนอพยพที่มาจาก มณฑลฝูเจี้ยนเป็นส่วนมาก จะอพยพมาตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 19 และตั้งถิ่นฐานทีแถบจังหวัดสงขลา และ จังหวัดภูเก็ต ส่วนมากจะชำนาญทางด้าน หนังสัตว์ เหมือง และเกษตรกรรม นอกจากนี้ ชาวจีนแคะยังเป็นเจ้าของธนาคารอีกหลายแห่ง

คนไทยเชื้อสายจีน แคะ
ไหหลำ (海南 ; ภาษาจีนกลาง: Hǎinán) เป็นชาวจีนที่อพยพมาจากเกาะไหหลำของจีน จะชำนาญทางด้าน ร้านอาหาร และ โรงงาน

ไหหลำ
ฮกเกี้ยน หรือ ฝูเจี้ยน (福建 ; Hokkien ; ภาษาจีนกลาง: Fújiàn) จะเชี่ยวชาญทางด้านการค้าขายทางเรือ รับราชการ ส่วนมากจะมีตระกูลสูงกว่า และเข้ามาอาศัยในสมัยอยุธยามากที่สุด

ฮกเกี้ยน หรือ ฝูเจี้ยน
ประวัติศาสตร์ของการที่ชาวจีนอพยพมาประเทศไทย ต้องย้อนกลับไปหลายร้อยปี

ประวัติ
ชาวจีนเริ่มเดินเรือสำเภามาค้าขายในดินแดนสุวรรณภูมิตั้งแต่ก่อนสมัยอาณาจักรสุโขทัย แต่หลักฐานที่ชัดเจนที่สุดคือ เมื่อชาวจีนมาสอนการทำเครื่องถ้วยชาม โดยเฉพาะเครื่องสังคโลก

สมัยสุโขทัย
ชาวจีนได้มาตั้งบ้านเรือนอยู่มาก โดยส่วนมากจะมาจากตอนใต้ของประเทศจีน เพื่อมาตั้งรกรากและทำการค้า

สมัยกรุงศรีอยุธยา
เมื่อครั้นเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 ระหว่างปี พ.ศ. 2310 - พ.ศ. 2312 จักรวรรดิจีนได้ถูกรุกรานโดยพม่าที่กำลังขยายแสนยานุภาพ จักรพรรดิจีนในสมัยนั้นได้ส่งกองกำลังไปปราบปรามพม่าถึง 4 ครั้งแต่ก็ไม่สำเร็จ แต่ฝ่ายจีนก็ได้เบนความสนใจมาที่กองทัพพม่าในอาณาจักรอยุธยา ซึ่งกำลังถูกพม่ายึดครอง ขุนพลครึ่งไทยจีนนาม "สิน" ซึ่งมีบิดานาม ไหฮอง เป็นชาวจีนแต้จิ๋วและมารดานาม นกเอี้ยง ซึ่งเป็นชาวสยาม ได้ใช้สถานการณ์ที่ได้เปรียบนี้ทำให้สามารถกอบกู้เอกราชให้สยามได้สำเร็จ ขุนพลท่านนั้นต่อมาได้ขึ้นครองราชย์เป็น สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช แห่งกรุงธนบุรี หรือที่ชาวจีนขนามนามว่า แต้อ๊วง
เมื่อสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ได้ทรงขึ้นครองราชย์แล้ว ชาวจีนแต้จิ๋วได้เข้ามาทำการค้า และอพยพมายังกรุงธนบุรีเป็นจำนวนมาก ทำให้ประชากรชาวจีนโพ้นทะเลในไทย เพิ่มขึ้นจาก 230,000 คนใน พ.ศ. 2368 เป็น 792,000 คนใน พ.ศ. 2453 และใน พ.ศ. 2475 ประชากรไทยถึง 12.2% เป็นชาวจีนโพ้นทะเล

สมัยกรุงรัตนโกสินทร์
ภาษาไทย และภาษาจีนนั้นมีหลักภาษาที่คล้ายกัน จึงทำให้ผู้ที่อพยพเข้ามาเรียนรู้ภาษาไทยได้เร็วกว่าภาษาอื่นๆ ภาษาไทยก็มีคำภาษาจีนจำนวนมาก ในปัจจุบันชาวไทยเชื้อสายจีนจะพูดภาษาไทยผสมภาษาจีนในการติดต่อกันเอง โดยเฉพาะชาวแต้จิ๋วที่อยู่ในกรุงเทพมหานครเป็นส่วนมาก และก็จะใช้ภาษาไทยติดต่อกับสังคมภายนอกได้ดีขึ้น แต่ลูกหลานจีนในปัจจุบันมีน้อยมากที่ยังพูดภาษาจีนของบรรพบุรุษได้ เนื่องจากอยู่กับสังคมภายนอกและที่บ้านเองก็พูดภาษาจีนกับตนน้อยลง ยังคงเหลือแต่ผู้อาวุโสในครอบครัวเท่านั้นที่ยังพูดภาษาจีนกับลูกหลาน อย่างไรก็ตามประเพณีและค่านิยมบางอย่างที่ยังคงปฏิบัติได้ ครอบครัวลูกหลานจีนก็ยังยึดถือปฏิบัติอยู่ เช่น การไหว้เจ้าในโอกาสต่างๆ ซึ่งถือเป็นการแสดงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษ ปัจจุบัน กระแสความนิยมภาษาจีนกลาง กำลังมีสูง เนื่องจากเป็นภาษาที่สำคัญในการติดต่อธุรกิจระหว่างไทย-จีน และฮ่องกง ไต้หวัน และสำหรับลูกหลานจีนที่เป็นวัยรุ่นก็ได้รับสื่อต่างๆ จากประเทศไต้หวัน มาก ทั้งละคร และเพลง ทำให้ในปัจจุบันมีโรงเรียนสอนภาษาจีนเปิดสอนอยู่มากขึ้นตามเพื่อสนองความต้องการ

ภาษาและวัฒนธรรม
ในปัจจุบันมีหนังสือพิมพ์ภาษาจีนในประเทศไทยอยู่ 6 ฉบับ ส่วนมากผู้อ่านจะเป็นผู้ที่อพยพมา ผู้เฒ่าผู้แก่ ลูกหลานคนจีน และ ผู้ที่เรียนภาษาจีนจะอ่าน

หนังสือพิมพ์ภาษาจีน
ในประเทศไทยก็มีโรงเรียนจีน แต่มีถึงแค่ ประถมศึกษาปีที่ 6 ที่โด่งดังที่สุด ได้แก่ โรงเรียนเผยอิง ในย่านเยาวราช
ที่มาของคำว่า "เรียบร้อยโรงเรียนจีน" นั้น มาจากการบุกตรวจค้นโรงเรียนจีนทั้งหลายว่าเป็นแหล่งซ่องสุมและเผยแพร่ลัทธิคอมมิวนิสต์ เมื่อประมาณ 30-40 ปีที่แล้ว

ศาสนาและความเชื่อ

สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช - พระมหากษัตริย์แห่งกรุงธนบุรี
นายชวน หลีกภัย - นายกรัฐมนตรี (พ.ศ. 2534 - พ.ศ. 2538 , พ.ศ. 2540 - พ.ศ. 2544) มีเชื้อสายจีนฮกเกี้ยน
พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร - นายกรัฐมนตรี (พ.ศ. 2544 - พ.ศ. 2549) ไม่ใช่จีนแท้ๆ แต่ก็มีเชิ้อสายจีนแคะ
นายยืนยง โอภากุล หรือ แอ๊ด คาราบาว - นักร้องนักดนตรีเพื่อชีวิตที่มีชื่อเสียง มีเชื้อสายจีนแต้จิ๋ว
นายสนธิ ลิ้มทองกุล - ผู้ก่อตั้งและเจ้าของหนังสือพิมพ์ผู้จัดการและสื่อในเครือผู้จัดการ มีเชื้อสายจีนไหหลำ

2007年9月20日木曜日

ขนมเค้ก
เค้ก (cake) เป็นอาหารชนิดหนึ่งที่มักจะมีลักษณะหวานและผ่านกระบวนการอบ และนิยมรับประทานเป็นของหวาน และฉลองในเทศกาลต่าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันเกิดและวันแต่งงาน

2007年9月19日水曜日

เขตบึงกุ่ม
เขตบึงกุ่ม เป็น 1 ใน 50 เขตการปกครองของกรุงเทพมหานคร อยู่ในกลุ่มเขตบูรพา ซึ่งถือเป็นเขตที่อยู่อาศัยรองรับการขยายตัวของเมือง ทางทิศตะวันออก (ตอนใต้) ของกรุงเทพมหานคร

เขตบึงกุ่ม ประวัติศาสตร์
เขตบึงกุ่มมีหน่วยการปกครองย่อย 1 แขวง (khwaeng) คือ แขวงคลองกุ่ม (Khlong Kum)

2007年9月18日火曜日

โตเกียว ดิสนีย์ซี
ดิสนีย์ซี (Disney Sea) เป็นโครงการที่เกิดขึ้นครั้งแรกในส่วนต่อขยายของโตเกียวดิสนีย์แลนด์ ประเทศญี่ปุ่น เมื่อราวปี 2544 ในพื้นที่รวมที่เรียกว่าโตเกียวดิสนีย์รีสอร์ท มีแนวคิดหลักของพื้นที่เกี่ยวกับน้ำ เช่น เมืองเวนีส ลำธารน้ำ ทะเล เรือไทนานิก ถ้ำใต้น้ำในปล่องภูเขาไฟ เมืองในอาณาจักรอินคา เงือกและเมืองบาดาล เป็นต้น
มีส่วนประกอบ เป็นแนวลำนำดังต่อไปนี้

เมืองลับแลสามเหลี่ยมปากแม่น้ำ (Lost river delta)
ชายทะเลฝั่งอาหรับ (Arabian Coast)
ทะเลสาบนางเงือก (Mermaid Lagoon)
เกาะลึกลับ (Mysterious Island)
ริมน้ำฝั่งอเมริกา (American Waterfront)
เมืองเรือแห่งการค้นพบ (Port Discovery)
ท่าเรือเมดิเตอร์เรเนียน (Mediterranean Harbor)

2007年9月15日土曜日

เวอร์เด้บัสเตอร์
GAT-X103 บัสเตอร์กันดั้ม (ญี่ปุ่น:バスターガンダム ;อังกฤษ:Buster Gundam)เป็นโมบิลสูทซึ่งมีบทบาทสำคัญในการ์ตูนญี่ปุ่น อะนิเมะ โมบิลสูทกันดั้มซี้ด ออกแบบโดย จุนอิจิ อะคุทสึ
บัสเตอร์กันดั้มเป็นหนึ่งในGAT-X ซีรี่ส์ทั้งห้าที่พันธมิตรโลกพัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบโต้โมบิลสูท ของ ซาฟท์ ซึ่งโมบิลสูททั้งห้านั้นล้วนแต่ใช้เทคโนโลยีใหม่นั่นคือเกราะ เฟสชิฟท์อาเมอร์(Phase Shift Armor) ซึ่งนิยมเรียกสั้นๆว่า PS เมื่อเปิดใช้งาน เกราะเฟสชิฟท์จะสร้างสนามพลังคลุมตัวเกราะไว้ ทำให้การโจมตีด้วยอาวุธที่ไม่ใช่บีมแทบจะไม่มีผลกับกันดั้ม แต่เนื่องจากกันดั้มต้องใช้แบ็ตเตอรีเป็นแหล่งพลังงานเพื่อให้ใช้งานในสนามรบที่มีนิวตรอนแจมเมอร์ได้จึงใช้เกราะเฟสชิฟท์ได้ในเวลาจำกัดเท่านั้น เมื่อปิดเฟสชิฟท์ เกราะของกันดั้มก็จะกลายเป็นสีเทา2007年9月14日金曜日

ไวดาราบีน
?
ไวดาราบีน (Vidarabine) เป็น ยาต้านไวรัสที่มีฤทธิ์รักษา โรคเริม (herpes simplex) และ โรคงูสวัด (varicella zoster viruses)


เอ็นอาร์ติ
เอ็นเอ็นอาร์ติ
พีไอ
ไวดาราบีน

2007年9月13日木曜日

รัฐ (แก้ความกำกวม)
รัฐ อาจหมายถึง:


รัฐ หน่วยทางการเมืองที่มีอำนาจอธิปไตย
มลรัฐ หน่วยการปกครองในสหรัฐอเมริกา
รัฐบาล องค์กรที่ปกครองประเทศ
โรงเรียนรัฐ (หรือที่เรียกว่า โรงเรียนรัฐบาล) โรงเรียนที่จัดตั้งโดยรัฐบาล
มหาวิทยาลัยรัฐ (หรือที่เรียกว่า มหาวิทยาลัยรัฐบาล) สถาบันอุดมศึกษาที่จัดตั้งโดยรัฐบาล

2007年9月12日水曜日2007年9月11日火曜日

Semisoft sign
บทความนี้ใช้ชื่อที่ใช้อักษรในภาษาอื่น เนื่องจากต้องการคงไว้ตามต้นฉบับ หรือไม่มีชื่อภาษาไทยที่เหมาะสม
Semisoft sign (Ҍ, ҍ) เป็นอักษรซีริลลิกตัวหนึ่ง มีใช้ในภาษากิลดินซามี

2007年9月8日土曜日


ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว คือ ศาสตร์แขนงหนึ่งที่เน้นการเรียนและฝึกฝนด้านการต่อสู้และการป้องกันตัว ในปัจจุบันได้มีการศึกษากันอย่างแพร่หลาย ทั้งในเชิงด้านการกีฬา เพื่อฝึกฝนร่างกายให้สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง หรือแม้กระทั่งฝึกฝนจิตใจ ภาพยนตร์หลายหลายเรื่องได้มีการนำศิลปะป้องกันตัวไปใช้ เช่น องค์บาก ที่นำมวยไทยมาใช้เป็นโครงเรื่องหลัก หรือภาพยนตร์จากฮอลลีวูด โดยมีนักแสดงเช่น เฉินหลง บรูซ ลี หลี่ เหลี่ยง เจี๋ย
ศิลปะป้องกันตัวที่เป็นที่เป็นที่นิยมในเมืองไทย ได้แก่ มวยไทย เทควันโด้ ยูโด คาราเต้ กังฟู ศิลปะป้องกันตัวอาจเป็นกลุ่มได้ตามลักษณะการต่อสู้ เช่น
ศิลปะการต่อสู้ปัจจุบันมักถูกแบ่งเป็นสองประเภท 1. ศิลปะการต่อสู้แบบกีฬา นอกจากจะถูกสอนเพื่อการต่อสู้และป้องกันตัวมักถูกลดความรุนแรงลง และ ปรับปรุงเป็นกีฬา มีกติกาเพื่อใช้ในการแข่งขัน เช่น คาราเต้ มวย เทควันโด้ เคนโด้ 2. ศิลปะการต่อสู้ที่ยึดตามแบบแผนเดิม ถูกสอนโดยยึดถือแบบแผนเดิมจากอดีต ไม่มีการแข่งขัน จะถูกสอนเพื่อการต่อสู้และป้องกันตัวเท่านั้นศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว เช่น มวยไทยโบราณ กังฟู ไอคิโด้ นินจุตสุ
การฟาด เช่น มวย กังฟู
การเตะ เช่น มวยไทย เทควันโด้
การเหวี่ยงทุ่ม เช่น ยูโด มวยปล้ำ ไอคิโด้
การใช้อาวุธ เช่น เคนโด้ การฟันดาบ
การล็อก เช่น ยิวยิตสุ

2007年9月6日木曜日


พุทธศักราช 981 ใกล้เคียงกับ

เมษายน ค.ศ. 438 - มีนาคม ค.ศ. 439
มหาศักราช 360 พ.ศ. 981 วันเกิด


ยุคแห่งชวาลายุคที่สี่ ยุคแห่งพฤกษา ยุคแห่งตะวัน
ยุคที่หนึ่ง ยุคที่สอง ยุคที่สาม ยุคที่สี่
สงครามครั้งสุดท้าย ยุคที่สี่ แห่ง อาร์ดา เป็นช่วงเวลาหนึ่งในจักรวาลของเจ. อาร์. อาร์. โทลคีน ยุคที่สี่ เริ่มนับความพ่ายแพ้อีกครั้งของเซารอน เมื่อแหวนถูกทำลาย และเหล่าพรายเดินทางออกจากมิดเดิลเอิร์ธ ลักษณะสำคัญคือการฟื้นฟูของอาณาจักรนูเมนอร์ (กอนดอร์และอาร์นอร์) ความเสื่อมถอยของพราย และการเจริญรุ่งเรืองของเผ่าพันธุ์มนุษย์ โทลคีนไม่ได้เขียนถึงเหตุการณ์ในยุคที่สี่ไว้มากนัก (ยกเว้นเหตุการณ์ในช่วงต้นๆ) เขาเคยพูดไว้ว่าตามจินตนาการของเขานั้น ระยะห่างระหว่างสิ้นยุคที่สาม ถึงปัจจุบัน (ค.ศ. 2000) ประมาณ 6000 ปี ถ้านับยุคหนึ่งใช้เวลาใกล้เคียงกัน ปัจจุบันจะอยู่ในช่วงปลายยุคที่ห้า แต่เขายังบอกว่ายุคหลังๆ น่าจะมีช่วงเวลาที่สั้นลง อาจประมาณได้ว่าการล่มสลายของนาซีเยอรมัน ปี ค.ศ. 1945 คือจุดสิ้นสุดยุคที่หก และเราอยู่ในยุคที่เจ็ด

2007年9月5日水曜日

ผลงาน

Please Please Me - วันวางจำหน่าย: 1963-03-22
With the Beatles - วันวางจำหน่าย: 1963-11-22
A Hard Day's Night - วันวางจำหน่าย: 1964-07-10
Beatles for Sale - วันวางจำหน่าย: 1964-12-04
Help! - วันวางจำหน่าย: 1965-08-06
Rubber Soul - วันวางจำหน่าย: 1965-12-03
Revolver - วันวางจำหน่าย: 1966-08-05
Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band - วันวางจำหน่าย: 1967-06-01
The Beatles (หรือ "The White Album") - วันวางจำหน่าย: 1968-11-22
Yellow Submarine - วันวางจำหน่าย: 1969-01-17
Abbey Road - วันวางจำหน่าย: 1969-09-26
Let It Be - วันวางจำหน่าย: 1970-05-08 (Box Set) 1970-11-06 (Regular LP) เดอะบีทเทิลส์ อัลบั้มที่จำหน่ายในสหรัฐอเมริกา


1965
1966
1967
1968
1969

2007年9月4日火曜日

กิโลเมตร
กิโลเมตร เป็นหน่วยวัดความยาว มีขนาดเท่ากับ 1 x 10 เมตร อักษรย่อคือ km จากภาษาอังกฤษ kilometre

2007年9月3日月曜日

กบฏเมษาฮาวาย
กบฏยังเติร์ก หรือ กบฏเมษาฮาวาย เป็นการก่อกบฏเมื่อวันที่ 1 เมษายน - 3 เมษายน พ.ศ. 2524 เพื่อยึดอำนาจการปกครองของนายกรัฐมนตรี พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ผู้ก่อการประกอบด้วยนายทหารซึ่งจบจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่น 7 หรือที่เรียกว่ารุ่น ยังเติร์ก ได้แก่ พันเอกมนูญ รูปขจร (ม.พัน.4 รอ.), พันเอกชูพงศ์ มัทวพันธุ์ (ม.1 รอ.), พันเอกประจักษ์ สว่างจิตร (ร.2), พันโทพัลลภ ปิ่นมณี (ร.19 พล.9), พันเอกชาญบูรณ์ เพ็ญตระกูล (ร.31 รอ.), พันเอกแสงศักดิ์ มงคละสิริ (ช.1 รอ.), พันเอกบวร งามเกษม (ป.11), พันเอกสาคร กิจวิริยะ (สห.มทบ.11) โดยมี พลเอกสัณห์ จิตรปฏิมา รองผู้บัญชาการทหารบก เป็นหัวหน้าคณะ
คณะผู้ก่อการได้เริ่มก่อการเมื่อเวลา 2.00 น. ของวันที่ 2 เมษายน โดยจับตัว พลเอกเสริม ณ นคร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด, พลโทหาญ ลีนานนท์, พลตรีชวลิต ยงใจยุทธ และพลตรีวิชาติ ลายถมยา ไปไว้ที่หอประชุมกองทัพบก และออกแถลงการณ์คณะปฏิวัติ
พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ได้กราบบังคมทูลเชิญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ เสด็จพระราชดำเนินไปประทับที่ กองทัพภาคที่ 2 ค่ายสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา ตั้งกองบัญชาการตอบโต้ และใช้อำนาจปลดผู้ก่อการออกจากตำแหน่งทางทหาร โดยได้กำลังสนับสนุนจาก พลตรี อาทิตย์ กำลังเอก รองแม่ทัพภาคที่ 2
การกบฏสิ้นสุดลงโดยไม่ได้มีการต่อสู้กัน จึงได้อีกชื่อจากสื่อมวลชนว่า " กบฏเมษาฮาวาย " ผู้ก่อการเดินทางออกนอกประเทศ พันเอกมนูญ รูปขจร ลี้ภัยที่ประเทศเยอรมนี ก่อนจะได้รับพระราชทานอภัยโทษ ได้รับนิรโทษกรรมทางการเมือง และได้รับการคืนยศทางทหาร ในเวลาต่อมา
ภายหลังเหตุการณ์ พลตรีอาทิตย์ กำลังเอก ซึ่งเป็นกำลังสำคัญคุมกำลังทหารต่อต้าน ได้รับความไว้ใจจากพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เป็นอันมาก ได้เลื่อนเป็นพลโท แม่ทัพภาคที่ 1 คุมกองกำลังรักษาพระนคร และเป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก ใน 6 เดือนต่อมา

2007年9月2日日曜日

ดาวเทียมไทยคม
ดาวเทียมไทยคม (Thaicom) เป็นชื่อของดาวเทียมสื่อสาร ที่ดำเนินการจัดส่งขึ้นสู่วงโคจร ให้บริการช่องสัญญาณดาวเทียม และบริหารโครงการโดยบริษัท ชินแซทเทลไลท์ จำกัด (มหาชน) ในเครือบริษัท ชิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โดยได้รับสัมปทานจากกระทรวงคมนาคม เมื่อ พ.ศ. 2534 เป็นระยะเวลา 30 ปี (ปัจจุบันอำนาจการดูแลสัญญานี้ได้ถูกโอนไปอยู่ภายใต้ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
ชื่อ ไทยคม เป็นชื่อพระราชทาน ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานมาจากคำว่า Thai Communications ในภาษาอังกฤษ
ปัจจุบัน ดาวเทียมไทยคม มีทั้งสิ้น 5 ดวงคือ
เดิมดาวเทียมดวงนี้อยู่ที่พิกัด 78.5 องศาตะวันออก ใช้ชื่อว่า ไทยคม 1 เมื่อย้ายมาอยู่ที่ 120 องศาตะวันออก เมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2540 จึงใช้ชื่อว่า ไทยคม 1A
ตำแหน่ง: 0°0′N 120°0′E
ตำแหน่ง: 0°0′N 78°30′E
ตำแหน่ง: 0°0′N 78°30′E
ตำแหน่ง: 0°0′N 78°30′E
ตำแหน่ง: 0°0′N 78°30′E


2007年9月1日土曜日

ฟิสิกส์โอลิมปิก
การแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระหว่างประเทศ (International Physics Olympiad - IPhO) เป็นการแข่งขันเกี่ยวกับวิชาฟิสิกส์ประจำปี เป็นหนึ่งในการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษา
ผู้เข้าแข่งขันแบ่งเป็นทีมตามประเทศ ประเทศละไม่เกินห้าคน การแข่งขันจะเป็นการแข่งขันประเภทบุคคล การคัดเลือกนักเรียนจากประเทศไทยไปแข่งขันนั้นทำโดยคณะอนุกรรมการดำเนินการจัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระหว่างประเทศที่นายกสมาคมฟิสิกส์แห่งประเทศไทยเสนอให้สสวท.แต่งตั้ง คณะอนุกรรมการฯจะจัดสอบแข่งขันเป็นรอบ ๆ นำมาเข้าค่ายติวโดยอาจารย์ที่คณะอนุกรรมการฯเสนอ และสอบแข่งขันเป็นรอบ ๆ จนเหลือแปดคนสุดท้าย เพื่อนำไปแข่งขัน Asian Physics Olympiad (APhO) ประมาณเดือนเมษายน และหลังจากนั้นจะคัดเหลือ 5 คนเพื่อนำไปแข่งขัน International Physics Olympiad ประมาณเดือนกรกฏาคม
การแข่งขันประกอบด้วยภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ โดยภาคทฤษฏีจะมีเวลาให้ห้าชั่วโมงในการทำข้อสอบ 3 ข้อใหญ่ โดยอาจแบ่งเป็นข้อย่อยๆอีกได้ ส่วนภาคปฏิบัตินั้นผู้แข่งขันจะต้องออกแบบการทดลอง ทำการทดลองด้วยอุปกรณ์ที่กำหนดให้มา บันทึกผลการทดลอง และวิเคราะห์ผลการทดลองเพื่อตอบคำถามในข้อสอบภายในเวลาห้าชั่วโมงเช่นเดียวกัน สัดส่วนคะแนนระหว่างภาคทฤษฎีและปฏิบัติคือ 30:20
นักเรียนที่สนใจเป็นตัวแทนประเทศไทยสามารถดูข้อสอบคัดเลือกเก่า ๆ รวมทั้งข้อสอบแข่งขัน ฝึกทำโจทย์ปัญหา และคุยปรึกษากับผู้แทนนักเรียนฟิสิกส์โอลิมปิกประเทศไทยได้ที่นี่